Nyheter

<< <  Sida 2 av 5  > >>

Medlemsinformation via e-post [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 14, 2016
Strokefall Västmanland 2014 [Mer]
Skrivet av: Ola, nov 4, 2015

Behov av tandvårdshjälp?

 

 

 

 

 [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 27, 2015
Publicering av artiklar på nätet [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 14, 2014
 

Länsföreningen

Varför en länsförening?

Vår uppgift som länsförening är att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet exkl rena medlemsaktiviteter och vara delaktiga i bildandet av nya lokalföreningar. Länsföreningen ska även samverka med andra organisationer och samhällsorgan.

En mycket viktig uppgift är att arbeta för god vård på strokeenheterna och en god rehabilitering och eftervård.

Avsnitt från Stroke-Riksförbundets stadgar för länsföreningar följer här:
Länsföreningen har till uppgift att;

* skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed  åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som har fått stroke samt för närstående.
* verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke.

Länsföreningen är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obunden.
Länsföreningens medel bör inte användas till sådana vårduppgifter som staten, landstinget eller kommunen har skyldighet att ansvara för.
Årsmötet är länsföreningens högsta beslutande organ.